Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden passreclame en all4u-hosting

Artikel 1.

Definities.

 1. 1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van all4u-hosting.nl
 2. 1.2 E-mail adres : een op naam van de klant gestelde adrescode, voor het uitwisselen van elektronische berichten via het internet
 3. 1.3 Klant: de partij die met all4u-hosting.nl een overeenkomst heeft gesloten
 4. 1.4 Homepage : een op naam van de klant gestelde internetpagina ofwel een titel- en introductiepagina van een website op het internet
 5. 1.5 Log-in procedure: de procedure voorgeschreven door all4u-hosting.nl teneinde de klant in staat te stellen toegang te verkrijgen tot het systeem en het internet
 6. 1.6 Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan
 7. 1.7 Overeenkomst: de overeenkomst tussen all4u-hosting.nl en een klant op grond waarvan all4u-hosting.nl diensten ten behoeve van de klant verricht
 8. 1.8 Systeem: computer- en aanverwante apparatuur waarmee all4u-hosting.nl de klant toegang tot het internet verleent
 9. 1.9 Website: een of meerdere geïntegreerde internetpagina’s, voorafgegaan door een homepage
 10. 1.10 all4u-hosting.nl Diensten: de diensten of opdrachten die door all4u-hosting.nl ten behoeve van klanten worden verricht

Artikel 2

Algemeen

 1. 2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen all4u-hosting.nl en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken
 2. 2.2 Alle door all4u-hosting.nl gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat all4u-hosting.nl een aan een aspirant-klant toegezonden overeenkomst of aanvraag/machtigingsformulier volledig ingevuld en ondertekend retour ontvangt, of anderszins in opdracht van de aspirant-klant all4u-hosting.nl diensten aan deze ter beschikking heeft gesteld. Na aanvaarding van het aanbod door de klant is onverwijlde herroeping door all4u-hosting.nl mogelijk. Door herroeping komt geen overeenkomst tot stand en is all4u-hosting.nl gehouden al hetgeen all4u-hosting.nl reeds heeft ontvangen aan de klant terug te betalen. all4u-hosting.nl kan een aspirant-klant om haar moverende redenen weigeren
 3. 2.3 all4u-hosting.nl is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden een (1) maand na bekendmaking op de wijze als bedoeld in artikel 11.2 van kracht. Indien de klant niet instemt met de wijzigingen, heeft de klant, in afwijking van art. 9.1, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, de bevoegdheid de overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, op te zeggen

Artikel 3.

Verplichtingen van all4u-hosting.nl

 1. 3.1 all4u-hosting.nl spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor:het verlenen van aansluiting op het systeem aan de klant voor de in de overeenkomst bepaalde all4u-hosting.nl dienst(en); het tot stand brengen en in stand houden van de verbindingen die via het systeem met het internet gemaakt kunnen worden; de beveiliging van gegevens die opgeslagen worden
 2. 3.2 all4u-hosting.nl kan echter geen onbelemmerde toegang tot het systeem en het internet garanderen, noch dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de all4u-hosting.nl diensten
 3. 3.3 all4u-hosting.nl onthoudt zich van het inzien van persoonlijke e-mail en/of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij all4u-hosting.nl hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met artikel 4.2 tot en met 4.4 van deze algemene voorwaarden

Artikel 4.

Verplichtingen van de klant.

 1. 4.1 De klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. De klant stelt all4u-hosting.nl zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens
 2. 4.2 De klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem. Het is de klant verboden processen of programma’s -al dan niet via het systeem- op te starten waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks all4u-hosting.nl, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Het is de klant slechts toegestaan processen of programma’s op te starten indien er een directe, door all4u-hosting.nl toegestane verbinding met het systeem bestaat
 3. 4.3 Het is de klant niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud; het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden; het openbaar maken of verspreiden van (kinder)pornografie; sexuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen; hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet
 4. 4.4 Het is de klant niet toegestaan zijn of haar account, de handleiding of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij all4u-hosting.nl hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. Onverminderd het voorafgaande is het de klant wel toegestaan door een derde een website te laten ontwerpen, plaatsen en onderhouden. De klant blijft wel verantwoordelijk voor het gebruik van zijn of haar account en wachtwoord
 5. 4.5 De klant draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om toegang tot het systeem mogelijk te maken
 6. 4.6 De klant is gebonden aan de hoeveelheid schrijfruimte zoals beschreven in de overeenkomst. De klant is ervoor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Bij overschrijding is all4u-hosting.nl bevoegd, ten behoeve van een goed functioneren van de all4u-hosting.nl diensten informatie te verwijderen
 7. 4.7 De klant geeft bij deze toestemming aan all4u-hosting.nl zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van all4u-hosting.nl welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze persoonsregistratie is slechts toegankelijk voor all4u-hosting.nl en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij all4u-hosting.nl hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is

Artikel 5

Aansprakelijkheid.

 1. 5.1 all4u-hosting.nl is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van de klant, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van all4u-hosting.nl. Met name is all4u-hosting.nl niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot, het systeem of het internet, een gebrek in de beveiliging van opgeslagen gegevens van de klant, handelingen van andere klanten of internetgebruikers, wijzigingen in inbelnummers, log-in procedure, account en e-mailadres
 2. 5.2 De klant die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor all4u-hosting.nl voortvloeiende schade
 3. 5.3 De klant vrijwaart all4u-hosting.nl tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de klant van de account, het systeem of internet, dan wel door het niet nakomen van de klant van zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden
 4. 5.4 all4u-hosting.nl is gerechtigd zonder nadere aankondiging de aan de klant verstrekte aansluiting op het systeem onmiddellijk buiten gebruik te stellen, indien en zo lang de klant handelt in strijd met het gestelde in de artikelen 4.1 tot en met 4.5. Bovendien is all4u-hosting.nl in dat geval gerechtigd, indien de ernst van de overtreding zulks rechtvaardigt, de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, dit alles zonder dat een recht op schadevergoeding van de klant jegens all4u-hosting.nl ontstaat
 5. 5.5 all4u-hosting.nl zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, een (1) en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan het all4u-hosting.nl opgedragen taak mag worden verwacht
 6. 5.6 De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de aan het all4u-hosting.nl ter beschikking gestelde gegevens. all4u-hosting.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekigheid in de door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie
 7. 5.7 De totale aansprakelijkheid van all4u-hosting.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes (6) maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor 6 maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan Euro. 453.780,22
 8. 5.8 Onder directe schade wordt uitsluitend vertstaan:
  1. a) de redelijke kosten die de opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van het all4u-hosting.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden;
  2. b) de kosten die opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen, doordat all4u-hosting.nl op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
  3. c) de redelijke kosten, gemaakt tervaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
  4. d) de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden
 9. 5.9 De totale aansprakelijkheid van all4u-hosting.nl voor zaak- of personen schade zal in geen geval meer bedragen dan Euro. 1.134.450,54 per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als gebeurtenis
 10. 5.10 De aansprakelijkheid van all4u-hosting.nl voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gesmiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten
 11. 5.11 Buiten de in artikel 4 en 5 genoemde gevallen rust op all4u-hosting.nl geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 4 en 5 genoemde maxima komen te vervallen, indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van all4u-hosting.nl
 12. 5.12 De aansprakelijkheid van all4u-hosting.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst onstaat slechts indien opdrachtgever all4u-hosting.nl onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en all4u-hosting.nl ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat all4u-hosting.nl in staat is adequaat te reageren
 13. 5.13 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij all4u-hosting.nl meldt
 14. 5.14 Opdrachtgever vrijwaart all4u-hosting.nl voor alle aanspraken van derden wegens produkten aansprakelijkheid a.g.v een gebrek in een produkt of systeem dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door all4u-hosting.nl geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen
 15. 5.15 De overeenkomst tussen Opdrachtgever en all4u-hosting.nl worden beheerst door Nederlands recht. De geschillen welke tussen Opdrachtgever en all4u-hosting.nl mochten ontstaan naar aanleiding van een door Opdrachtgever met het all4u-hosting.nl gesloten overeenkomst, dan wel n.a.v. nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht dor de bevoegde rechter

Artikel 6

all4u-hosting.nl diensten.

 1. 6.1 all4u-hosting.nl verleent voor toegang tot het systeem en het internet aan de klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om het systeem voor de duur van de overeenkomst te gebruiken
 2. 6.2 all4u-hosting.nl verzorgt in opdracht van klanten tegen betaling van een vergoeding de registratie van domeinen bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De keuze van de domeinnaam is voor rekening en risico van de klant en all4u-hosting.nl aanvaardt ter zake van keuze en gebruik van de domeinnaam geen enkele aansprakelijkheid
 3. 6.3 all4u-hosting.nl biedt klanten de mogelijkheid een homepage te openen. all4u-hosting.nl stelt hiertoe beperkte schrijfruimte beschikbaar. Bij exploitatie van een commerciële homepage of website, ter discretie van all4u-hosting.nl te bepalen, zijn daarvoor vastgestelde additionele vergoedingen verschuldigd. Indien all4u-hosting.nl in opdracht van een klant een homepage of website ontwerpt, berusten alle intellectuele eigendomsrechten ter zake van die homepage of website bij all4u-hosting.nl tenzij anders overeengekomen
 4. 6.4 all4u-hosting.nl is gerechtigd de klant de toegang tot het systeem te ontzeggen of te beperken, indien een klant in een kalendermaand de in de overeenkomst overeengekomen hoeveelheid (gratis) dataverkeer overschrijdt. De klant is gehouden aan all4u-hosting.nl de redelijke kosten ter grootte van die overschrijding te betalen. all4u-hosting.nl zal een ontzegging of beperking eerst vijf (5) dagen nadat de klant hiervan door all4u-hosting.nl op de hoogte is gesteld, effectueren. all4u-hosting.nl is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade als gevolg van een ontzegging of beperking. De administratie van all4u-hosting.nl levert voor partijen bindend bewijs op ter zake van de overschrijding van de hoeveelheid dataverkeer, behoudens tegenbewijs door de klant

Artikel 7.

Klachten.

 1. 7.1 all4u-hosting.nl spant zich in klachten omtrent de all4u-hosting.nl diensten zo goed mogelijk te behandelen en tot verbetering van de all4u-hosting.nl diensten te komen. all4u-hosting.nl is niet gehouden ontvangen klachten persoonlijk te beantwoorden
 2. 7.2 Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de klant onverlet

Artikel 8.

Beheer van het systeem.

 1. 8.1 all4u-hosting.nl is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door all4u-hosting.nl te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens all4u-hosting.nl ontstaat
 2. 8.2 all4u-hosting.nl is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de inbelnummers, in de log-in procedure, in het account en in de e-mail adressen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens all4u-hosting.nl ontstaat. all4u-hosting.nl zal in een dergelijk geval de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen

Artikel 9.

Duur en einde van de overeenkomst.

 1. 9.1 De overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de in de overeenkomst bepaalde termijn. De overeenkomst wordt steeds stilzwijgend na afloop van de eerste termijn met een zelfde termijn verlengd. Opzegging van de overeenkomst dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden tegen het einde van de overeengekomen periode. Opzegging is alleen mogelijk per aangetekende schrijven, met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop all4u-hosting.nl de opzegging ontvangt

Artikel 10.

Ontbinding.

 1. 10.1 Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met all4u-hosting.nl gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de klant in staat is aan zijn of haar contractuele verplichtingen jegens all4u-hosting.nl te voldoen, is all4u-hosting.nl gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de overeengekomen all4u-hosting.nl dienst(en) op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat all4u-hosting.nl tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan all4u-hosting.nl verder toekomende rechten
 2. 10.2 all4u-hosting.nl is bevoegd zondere nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en de all4u-hosting.nl diensten te staken indien de klant:aan all4u-hosting.nl valse en/of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven; nagelaten heeft juiste gegevens of wijzigingen door te geven;
  de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan; in strijd handelt met artikel 4.1 tot en met 4.5; de klant in staat van faillissement is verklaard of zelf een aanvraag tot faillietverklaring heeft ingediend; de klant surséance van betaling heeft aangevraagd; de klant onder curatele of bewind is gesteld of is ontbonden

Artikel 11

Prijzen

 1. 11.1 De klant is afhankelijk van de te leveren all4u-hosting.nl dienst(en) een vergoeding verschuldigd. Alle prijzen zijn inclusief BTW, administratiekosten en eventuele bijkomende heffingen en/of rechten, tenzij anders vermeld..
 2. 11.2 all4u-hosting.nl is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de vergoedingen en overige kosten te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat zij van kracht worden bekendgemaakt op de website van all4u-hosting.nl. De klant die zich niet kan verenigen met deze wijzigingen is bevoegd, in afwijking van art.9.1, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan, op te zeggen

Artikel 12

Betaling.

 1. 12.1 De aan all4u-hosting.nl verschuldigde vergoedingen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De klant is verplicht binnen veertien (14) dagen na factuurdatum het verschuldigde te betalen

Artikel 13

Overmacht.

 1. 13.1 Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan all4u-hosting.nl niet in staat is haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken
 2. 13.2 all4u-hosting.nl heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat all4u-hosting.nl haar verbintenis had moeten nakomen
 3. 13.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van all4u-hosting.nl opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door all4u-hosting.nl niet mogelijk is langer duurt dan twee (2) weken is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat

Artikel 14

Geschillen en toepasselijk recht.

 1. 14.1 Op elke overeenkomst tussen all4u-hosting.nl en de klant is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Arnhem is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten tussen all4u-hosting.nl en de klant
 2. 14.2 Indien de klant, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, het niet eens is met de keuze van art. 14.1, is hij of zij bevoegd binnen een termijn van een (1) maand nadat all4u-hosting.nl een beroep op art. 14.1 heeft gedaan, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter
 3. 14.3 Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.